OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

v souvislosti s užíváním webových stránek

1. SPRÁVCE

1.1 Správcem osobních údajů je agentura Motiv P s.r.o., se sídlem Řehořova 726/14, 618 00 Brno, IČ: 64506550, DIČ: CZ64506550.

2. ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ

2.1 Osobní údaje zpracováváme za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby statistik a evidencí, a to na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího ve sledování provozu na webových stránkách a v jejich optimalizaci.

3. ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE, JEJICH ZDROJE A DOBA UCHOVÁNÍ

3.1 Pro výše uvedené účely zpracováváme přihlašovací jméno, v případě přihlášeného uživatele přihlašovací jméno a datum přihlášení, v každém případě pak IP adresu, cookies, čas přihlášení a provedení dalších operací a historii procházení.

3.2 Osobní údaje uchováváme po dobu nejdéle 12 měsíců, resp. v případě cookies do doby vypršení jejich platnosti či jejich odstranění z Vašeho zařízení.

3.3 Kdo Vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

3.3.1 Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které Vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedení.

3.3.2 Pro výše uvedené účely nezapojujeme žádné zpracovatele, ani Vaše osobní údaje nepředáváme dalším správcům.

3.3.3 Výjimkou jsou případy, kdy budeme povinni tyto údaje předat na základě zákona (zejména soudům a policii při výkonu jejich zákonných pravomocí) a případy, kdy budeme tyto údaje pro dosažení výše uvedeného účelu předávat státním orgánům či třetím osobám (zejména osobám poškozeným protiprávním jednáním).

4. PRÁVA A POVINNOSTI

4.1 Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování Vašich osobních údajů, máte také Vy při zpracování Vašich osobních údajů určitá práva.

4.2 Právo na přístup

4.2.1 Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde Vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů. To vše jste se dozvěděl v těchto informacích o zpracování osobních údajů. Pokud si však nejste jistý, které osobní údaje o Vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii Vám poskytneme bezplatně a další kopie s poplatkem.

4.3 Právo na opravu

4.3.1 Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

4.4 Právo na výmaz

4.4.1 V některých případech máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

   • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali.
   • Využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže kapitola „Právo vznést námitku proti zpracování“) a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme. 
   • Ukáže se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

4.4.2 Toto právo se nicméně neuplatní v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro:

   • splnění naší právní povinnosti,
   • účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely,
   • určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

4.5 Právo na omezení zpracování

4.5.1 V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když:

   • popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné,
   • Vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale Vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytl),
   • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedený účel zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, 
   • vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v kapitole „Právo vznést námitku proti zpracování“. Po dobu, po kterou šetříme, je-li Vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování Vašich osobních údajů omezit.

4.6 Právo vznést námitku proti zpracování

4.6.1 Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. Vzhledem k tomu, že nejde o marketingové aktivity, přestaneme Vaše osobní údaje zpracovávat, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

4.7 Právo podat stížnost

4.7.1 Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno Vaše právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, a to způsobem uvedeným níže v následující kapitole. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

5. JAK LZE UPLATNIT JEDNOTLIVÁ PRÁVA?  

5.1 Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na následující kontakty:

   • E-mail: sarka.moravcova@motivp.com
   • Doručovací adresa: Řehořova 726/14, Brno 618 00

5.2 Aktuální kontaktní informace jsou dostupné na našich webových stránkách www.motivp.cz

5.3 Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění Vás samozřejmě budeme informovat.

5.4 Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

V Brně dne 9. 4. 2021