OBCHODNÍ PODMÍNKY
agentura Motiv P s.r.o.
Řehořova 726/14, Brno – Černovice, PSČ: 618 00
identifikační číslo: 64506550

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 22592 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese  www.motivp.com1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti agentura Motiv P s.r.o., se sídlem Řehořova 726/14, identifikační číslo: 64506550, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 22592 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran. K uzavření kupní smlouvy dochází vyplněním registračního formuláře v internetovém obchodu prodávajícího (dále jen „kupní smlouva“). Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.motivp.com, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
1.2. Prostřednictvím internetového obchodu www.motivp.com si kupující může zakoupit zboží, zakoupit a spustit on-line elektronické produkty a může je používat v souladu s uživatelskou licencí.
1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží a spuštění zakoupených produktů (dále jen „uživatelský účet“).
2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
2.6. Organizátoři konferencí, veletrhů a workshopů si mohou vytvořit profil a nahrávat vlastní videa zdarma.
3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
3.3.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
3.3.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
3.3.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
3.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“ ).
3.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
3.6. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.
3.7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

• v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Řehořova 726/14, Brno – Černovice, PSČ: 618 00;
• v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
• bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2400284152/2010 nebo pro Slovensko: IBAN: CZ7820100000002400284152, SWIFT: FIOBCZPPXXX vedený u společnosti Fio banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
• kreditem uživatele (dále jen „kredit“)

4.2. Kredit lze dobít ve výši libovolné peněžní částky v české měně a to i opakovaně. Maximální možná výše kreditu jednoho registrovaného uživatele může činit až 1.000.000,- Kč. Kredit lze dobít bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2400284152/2010 nebo pro Slovensko: IBAN: CZ7820100000002400284152, SWIFT: FIOBCZPPXXX, vedený u společnosti Fio banka, a.s. Minimální spodní limit pro bezhotovostní platbu kreditu je 100, – Kč. Uživateli je umožněn přístup k přehledu zůstatku kreditu při přihlášení do jeho uživatelského účtu. V případě, že zůstatek kreditu uživatele vzroste nad stanovený limit 1.000.000,- Kč, vyhrazuje si prodávající právo zamezit dalšímu dobití kreditu nad tuto stanovenou částku, kdy současně takovouto nadlimitní poukázanou platbu uživateli vrátí. Prodávající si dále vyhrazuje právo odmítnout platbu mimo spodní limit. V takovýchto případech je prodávající oprávněn účtovat uživateli bankovní poplatky spojené s takovýmito transakcemi. V případě, že uživatel požádá písemně prodávajícího o navrácení prostředků vázaných v kreditu, vyhrazuje si prodávající s ohledem na zamezení možných spekulací právo účtovat uživateli vedle bankovních poplatků spojených s takovouto transakcí také poplatek odpovídající 20 % z prostředků vázaných v kreditu, minimálně však 50,- Kč. Současně podpisem takovéto žádosti dává uživatel souhlas ke stržení poplatku ze zůstatku kreditu. V případě, že zůstatek kreditu nepostačuje na úhradu poplatků s transakcí spojených, není prodávající povinen takovouto transakci provést.
4.3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.
4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.
4.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.
5.2. Kupující bere na vědomí, že u on-line elektronických produktů není možné odstoupit od smlouvy, v případě, že daný produkt otevřel (klikl na on-line elektronický produkt).
5.3. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího objednavky@motivp.com
5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 8 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.
5.5. Ve lhůtě patnácti (15) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.
5.6. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající plnění poskytnuté kupujícím kupujícímu do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 5.4 obchodních podmínek, nejpozději však do třiceti (30) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím.
5.7. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
5.8. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
5.9. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
6.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
6.2. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
6.3. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.
6.4. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
7. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA
7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).
7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tom odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
7.3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
7.4. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
další práva a povinnosti smluvních stran
7.5. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
7.6. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
7.7. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
7.8. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.
7.9. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
8.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
8.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
8.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.
8.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
8.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
8.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
8.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
8.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
8.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
8.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
8.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
9. UŽIVATELSKÁ LICENCE ELEKTRONICKÝCH PRODUKTŮ
9.1. Koupí elektronického produktu uživatel může používat produkty podle následujícího ujednání. Produkty získané na webové stránce má uživatel právo používat pouze pro osobní potřebu.

9.2. Uživatel není oprávněn:

• nabízet, distribuovat a prodávat stažené produkty dle § 46 a následujícího Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon),
• zasahovat do obsahu produktu,
• veřejně produkty publikovat a rozmnožovat,
• odstranit identifikátory vlastnictví nebo jinak zasahovat do technického zabezpečení produktů proti nelegálnímu šíření,
• pronajímat produkt,
• jakkoli komerčně produkt využívat.

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího a na telefonní číslo.
10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
11. PROVIZNÍ SYSTÉM
11.1. Jako prodejce můžete propagovat produkty a videa s unikátní URL adresou. Pod každým produktem, videem naleznete svůj unikátní odkaz. Ten prosím uveďte na svůj web, do emailu apod., aby vám bylo možné přičíst za nákupy provizi.
11.2. V případě, že si zákazník do 30 dní koupí produkt z motivp.com, vy jako prodejce získáte 10 % z prodejní ceny bez DPH. Váš unikátní kód se při kliknutí uživatelem ukládá do cookies uživatelova prohlížeče na následujících 30 dní. Všechny nákupy, které uživatel v tomto období uskuteční, se zaznamenávají a dostáváte z nich provizi. Pokud uživatel klikne na unikátní odkaz jiného prodejce, tento kód se v jeho prohlížeči přepíše. Provize je přičítána vždy poslednímu prodejci, kterého uživatelův prohlížeč zaevidoval. Pokud má uživatel vypnuté ukládání do cookies, není možné prodejci přičíst provizi. Ve svém účtu vidíte aktuální statistiky, kolik lidí si něco přes váš odkaz koupilo a jaká je vaše provize z každého nákupu.

11.3. Vyplacení provize:

• Převedení na kredit: Každý prodejce si může převést peníze na svůj kreditový účet a koupit si za něj produkty na motivp.com. Kredity není možné převádět na peníze.

• Prodejce si vystaví fakturu a částka mu následně přijde na účet uvedený na faktuře. Prodejce musí mít platné IČ, které na faktuře uvede. (částky je možné vyplatit kdykoliv od 1000 Kč – při požadavku na vyplacení nižší částky si účtujeme manipulační poplatek 50 Kč). Prodejce si v systému vystaví objednávku, podle které sám vystaví fakturu se splatností 30 dní. V případě platby do zahraničí na svou fakturu uveďte IBAN a SWIFT. Poplatky za převod na zahraniční účet jdou na vrub prodejce.

12. ZASÍLÁNÍ MOTIVAČNÍC SMS
12.1. Registrovaný účastník má možnost zvolit si zasílání motivačních sms. Tyto sms jsou zasílány zcela zdarma.
13. VEŘEJNÝ PROFIL NA MOTIVP.COM
13.1. Každý řečník nebo autor knih má vytvořený profil zdarma. Pokud si řečník přeje vymazat svůj profil, může napsat na helpdesk a my profil odstraníme.
13.2. Znovuobnovení vymazaného profilu autora / řečníka je možné za poplatek 10.000 Kč bez DHP.
13.3. Pokud jste řečník / autor a chcete si aktualizovat profil, neváhejte nás kontaktovat na emailu martin.jelinek@motivp.com
14. PŘISPÍVÁNÍ DO DISKUZÍ
14.1. Přispívat může každý
14.2. Administrátor diskuse společnost MotivP si vyhrazuje právo mazat nebo upravovat příspěvky v rozporu s níže uvedenými pravidly nebo v rozporu se směřováním serveru motivp.com. Při opakovaném porušovaní pravidel může být zablokován přístup do diskuse.

14.3. Do diskuse je zakázáno vkládat příspěvky:

1) s komerčním podtextem, reklamou a nebo spamem, s osobní inzercí a nabídkami prodám/koupím – pro tyto nabídky využijte sekci Inzerce
2) nevhodné a příspěvky urážející nebo napadající ostatní účastníky diskuse nebo obsahující vulgarismy
3) bez zjevné přidané hodnoty
4) jakkoliv porušující platné zákony ČR – např. s projevy rasové nesnášenlivosti, porušující autorská práva
5) vědomě obsahující zavádějící nebo nepravdivé informace
6) obsahující osobní údaje – e-mail, telefon a jiné
7) snažící se manipulovat ostatními diskutujícími – např. vystupovat pod více uživatelskými jmény, vyvolávání hádek apod.

14.4. Uživatel nemá nárok na smazání již vložených diskusních příspěvků. Diskusní témata by v případě promazávání nedávala smysl.
14.5. Provozovatel nenese odpovědnost za diskusní příspěvky uživatelů.
15. ZRUŠENÍ PROFILU NA MOTIVP.COM
15.1. Žádost o vymazání profilu na MotivP.com se zasílá přímo řediteli Motivu P Františku Hroníkovi na emailovou adresu frantisek.hronik@motivp.com.
15.2. Při vymazání profilu přijdete o všechny zakoupené kurzy. Pokud Vám profil vytvořil Váš zaměstnavatel, bez jeho souhlasu nelze profil smazat.
16. PŘIHLAŠOVÁNÍ NA KONFERENCE A BUSINESS BRUNCH®
16.1. Přihlášení na konferenci nebo business brunch se provádí vyplněním formuláře, nebo zasláním registračních údajů na email uvedený u registrace, nebo telefonicky.
16.2. Pro přihlášení na konferenci nebo na business brunch je nutné být registrovaným uživatelem v systému Motivp.com.
16.3. Nemáte-li ještě vytvořený účet, účet Vám bude automaticky vytvořen při přihlášení na konferenci nebo business brunch. Přihlášením na konferenci nebo business brunch souhlasíte s vytvořením účtu na serveru Motivp.com. Na zadaný email Vám přijdou registrační údaje a automaticky přiřazené přihlašovací heslo.
17. ÚČAST NA MOTIVP BUSINESS BRUNCH®

17.1. Účast partnerů na Business Brunch® je podmíněna smluvními podmínkami dohodnutými s každým partnerem zvlášť. Firmy a společnosti, které nemají platnou smlouvu, se nemohu na Business Brunch® prezentovat a propagovat bez předchozího souhlasu agentury Motiv P s.r.o. Distribuce reklamních materiálů (letáky, brožury, časopisy, vizitky) bez předchozího souhlasu agentury Motiv P s.r.o. je zakázaná. Za rozdání vlastních materiálů (jako jsou letáky, brožury, časopisy, vizitky) účastníkům Business Brunch® může být takovému subjektu dofakturována částka až 150.000 Kč bez DPH. Za prezentaci svého projektu na MotivP Business Brunch® může být dofakturována částka až 250.000 Kč bez DPH.
17.2. Prezentace, modelové situace a příklady použité na Business Brunch® jsou majetkem agentury MotivP s.r.o. a jejich šíření ke komerčním účelům je zakázané.
17.3. Agentura Motiv P s.r.o. je držitelem ochranné známky na slovní spojení: BUSINESS BRUNCH. Toto slovní spojení není možné používat bez písemného souhlasu vlastníka.
18. ÚČAST NA KONFERENCI MOTIVUP A PARTNERSTVÍ
18.1. Registrace na konferenci Motivu P (prostřednictvím portálu Motivp.com, nebo zasláním registračních údajů emailem, nebo telefonicky) je závazná. Odhlášení z konference se řídí platnými storno podmínkami konference. Vstup na konferenci je povolen pouze s platnou vstupenkou.
18.2. Účastník konference souhlasí s pořizováním videozáznamu a fotografií z akce včetně jeho osoby, které mohou být ze strany agentury Motiv P s.r.o. použity k propagačním a marketingovým účelům. Vyhrazujeme si právo používat a rozšiřovat pořízené záběry a fotografie k vlastním účelům.
18.3. Účast partnerů je podmíněna smluvními podmínkami dohodnutými s každým partnerem zvlášť. Firmy a společnosti, které nemají platnou smlouvu, se nemohu na konferenci prezentovat a propagovat bez předchozího souhlasu agentury Motiv P s.r.o. Distribuce reklamních materiálů (letáky, brožury, časopisy, vizitky) bez předchozího souhlasu agentury Motiv P s.r.o. je zakázaná. Při rozdávání reklamních materiálů si může agentura Motiv P s.r.o. účtovat 400.000 Kč bez DPH za poskytnutí reklamního prostoru.
19. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

19.1. Zpracování osobních údajů probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů). Správcem osobních údajů je agentura Motiv P s.r.o., se sídlem Řehořova 14, 618 00 Brno (dále jen Správce). Osobními údaji se rozumí údaje obsažené v tomto formuláři, tj. zejména jméno a příjmení, dále adresa (název ulice, číslo popisné, název obce a PSČ), telefonní číslo, emailová adresa, identifikace a počet kusů objednávaného produktu. Zpracování údajů probíhá za účelem:

1. účely objednání zboží inzerované správcem na webovém portále správce;
2. účely pořádání, organizování a vyhodnocení různých typů soutěží, anket a jiných akcí;
3. marketingové účely správce, jako je nabízení výrobků a služeb, zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a jiných aktivitách, kontaktování zákazníka za účelem průzkumu trhu a za účelem marketingových výzkumů, kdy je zákazník kontaktován elektronickou poštou či telefonicky, jakož i zasílání obchodních sdělení. Tyto marketingové účely jsou realizovány jak správcem, tak dalšími subjekty, které správce realizací těchto marketingových subjektů pověří;
4. účely analýz osobních údajů umožňujících zejména přímé oslovení konkrétních uživatelů portálu;
20. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
20.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
20.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
20.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
20.4. Kontaktní údaje prodávajícího: agentura Motiv P s.r.o., Řehořova 726/14, 618 00 Brno, IČ: 64506550, DIČ: CZ64506550, e-mail: motivp@motivp.com, tel: +420 545 234 698
20.5. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 22592.

V Brně dne 29. 4. 2015