Škola cílevědomého koučinku​

Akademie pro kouče vychází z kognitivně behaviorální psychologie a jejím cílem je naučit účastníky základním koučovacím dovednostem. Těžištěm programu je práce na vztahu k sobě i klientovi. Během dvou let se účastníci naučí aktivovat potenciály druhých tak, aby na sebe mohli nahlédnout z různých úhlů pohledu. Cílevědomý koučink je primárně směřován do oblasti businessu, zaměřuje se na stanovování cílů a vyhodnocování výsledků. Program je určen jak pro osoby s manažerskou praxí, tak pro všechny ostatní, kteří pravidelně pracují s lidmi. Výcvik v Cílevědomém koučinku je akreditován u MŠMT (č.j. MSMT-42462/2020-2/508) a má rozsah 145 hodin.

Brzy začínáme. Pojďte do toho s námi!

Přihlašte se zasláním kontaktních údajů na filip@motivp.com nebo na telefonním čísle +420 773 911 999

* Program je osvobozen od DPH. V ceně jsou zahrnuty písemné i audiovizuální materiály (online kurzy), kazuistiky a supervize či konzultace na dálku. Na způsobu Vaší platby je možné se domluvit s finančním oddělením MotivuP: fakturace@motivp.com
Přehrát video
* Program je osvobozen od DPH. V ceně jsou zahrnuty písemné i audiovizuální materiály (online kurzy), kazuistiky a supervize či konzultace na dálku. Na způsobu Vaší platby je možné se domluvit s finančním oddělením MotivuP: fakturace@motivp.com

Harmonogram

Témata​

První kurz je úvodem do pojetí Cílevědomého koučinku, jeho výchozích teorií a obecně do metody koučinku. Představíme kognitivně-behaviorální přístup, základní metodu koučinku, tedy assessment (behaviorální, kognitivní a funkční analýzu), a procvičíme všechny fáze této metody na modelových situacích, kazuistikách ukázkových koučovaných. Druhá část kurzu bude věnována budování vztahu s koučovaným a etice v koučinku.

Představení transakční analýzy a jejího vztahu ke koučinku, přehrávání situací různých typů komunikačních transakcí. Čtyři životní postoje a scénáře, které ovlivňují naše chování, 4 základní styly jednání, přehrávání různých situací, se kterými se lze v koučinku setkat a identifikace různých postojů a komunikačních stylů u sebe a u koučovaných.

Na supervizním setkání účastníci prezentují své cvičné kazuistiky, vždy směrem k zadanému úkolu, tématu či technice, která je v daném bloku právě probírána. Získávají zpětnou vazbu od lektora a podněty ke zlepšení. Každý účastník prezentuje vlastní koučink s koučovaným, sdílí své zkušenosti, nejasnosti, problematické situace apod.

Představíme základní principy a charakteristiky existencionálního přístupu a jeho přesah ke koučinku. Představíme dynamický model, přístup k hledání smyslu, sebe-odstup a sebe-přesah, metody posilování vůle, a práci s klientem v logoterapii. Součástí je cvičení na zmapování vlastních klíčových hodnot a modelové sezení s klientem při využití existenciálního přístupu při koučování. Práce s metaforou a narativní logoterapie. Strategické, taktické a operativní cíle v koučinku. Práce s cvičnou kazuistikou účastníků. Business kontext koučinku.

Na supervizním setkání účastníci prezentují své cvičné kazuistiky, vždy směrem k zadanému úkolu, tématu či technice, která je v daném bloku právě probírána. Získávají zpětnou vazbu od lektora a podněty ke zlepšení. Každý účastník prezentuje vlastní koučink s koučovaným, sdílí své zkušenosti, nejasnosti, problematické situace apod.

Vysvětlíme gestalt přístup a jeho přenos do práce kouče a 2 linky pro kouče – záměr a pozorování. Představení pojmů: pole, impas, figura a pozadí, obranné mechanismy. Následují cvičení na pozornost, práci s vlastními hodnotami a cíli v koučování. Účastníci se naučí, jak pracovat s emocemi a jejich vyjadřováním, jak vytvářet kontakt a vztah s koučovaným. Pracujeme s přenosem a protipřenosem, včetně názorných cvičení.

Na supervizním setkání účastníci prezentují své cvičné kazuistiky, vždy směrem k zadanému úkolu, tématu či technice, která je v daném bloku právě probírána. Získávají zpětnou vazbu od lektora a podněty ke zlepšení. Každý účastník prezentuje vlastní koučink s koučovaným, sdílí své zkušenosti, nejasnosti, problematické situace apod.

Připomene kognitivní přístup a rozšíří jeho pojetí o kognitivní (edukace, metody zaměřené na ovlivnění pozornosti, sebeinstruktáž, kognitivní restrukturalizace) a behaviorální metody v koučinku. Součástí je cvičení ve využívání těchto metod v cvičném koučování. V druhé části kurzu se pracuje s kognitivními schématy, jejich určením a změnou. Účastníci se naučí vyhodnocení efektivity používaných metod.

Kurz je věnován osobnosti kouče a jejímu vlivu na průběh koučování, vztah s koučovaným a schopnost dlouhodobě se koučování věnovat a rozvíjet se. Představena je také příbuzná role mentora, kterým se kouč může stávat. Významná část je zaměřena na různé typy hraničních a náročných situací, se kterými se může kouč setkat. Představeny budou principy a techniky, jak tyto situace zvládat a řešit.

Na supervizním setkání účastníci prezentují své cvičné kazuistiky, vždy směrem k zadanému úkolu, tématu či technice, která je v daném bloku právě probírána. Získávají zpětnou vazbu od lektora a podněty ke zlepšení. Každý účastník prezentuje vlastní koučink s koučovaným, sdílí své zkušenosti, nejasnosti, problematické situace apod.

Za vzdálené podpory lektorů si účastníci připravují kazuistiky pro závěrečnou zkoušku. Kazuistiky by měly být z reálné praxe, dvě z nich budou pokrývat celý proces koučinku a tři budou neúplné, ve stadiu assessmentu.

Pro koho je program určen a co Vám přinese?

Teorie, která bude z psychologie vycházet, je předmětem samotného výcviku. Ti, kteří psychologii nestudovali, tak nebudou ve výcviku hendikepováni. Naopak ti, kteří za sebou nějaké psychologické vzdělání mají, mohou mít zase problém orientovat se v ekonomickém prostředí. Protože je náš koučink orientovaný především na business prostředí, budeme zde vnášet jak rozměr psychologický, tak i rozměr ekonomický.

Protože koučink směřuje k tomu naučit se lépe zvládat své úkoly a využívat svůj potenciál. Je tedy přínosem pro každého. Pokud ale vnímáme koučink jako metodu, není tu žádná ambice, aby se životy účastníků musely nutně změnit a aby se tak stali jinými lidmi. Cílevědomý koučink je připravený především pro lidi, kteří mají nějakou manažerskou praxi nebo praxi při práci s lidmi. Počítáme také s tím, že absolvent bude pracovat i na sebekoučování.

10 principů kognitivně behaviorálního přístupu: 

 • časově definovaný s krátkodobým horizontem
 • strukturovaný a přímo směřující k cílům
 • koučující postupy nejsou cílem, ale prostředkem na cestě k cíli
 • partnerská nemanipulativní spolupráce (neprodáváme životní názor)
 • vychází z ucelené teorie učení a je založena na vědeckých základech
 • zaměřuje se na řešení konkrétního v přítomném čase a v realitě
 • zaměřuje se na ohraničené „problémy“ či situace k řešení
 • zaměřuje se na udržující faktory, které brání změně
 • výstupem ze sezení je domácí úkol
 • konečným cílem je rozšíření repertoáru chování a možností volby

Existencialismus: 

Mezi další vlivy patří například logoterapie či existenciální analýza, kterou vytvořil Viktor Frankl. Existenciální přístup se zaměřuje především na hledání důvodu (smyslu), odpovědnosti a schopnosti se rozhodnout a umění dát ztrátám smysl.

Tyto přístupy pak můžeme ilustrovat dle následujících otázek:

 • Co jste tento týden dělal na maximum? (behaviorální přístup)
 • Pro co/koho jste to udělal? Co je za tím, že Vám to stojí za to? (existenciální přístup)
 • Co to o Vás vypovídá? (kognitivní přístup)

Výcvik v Cílevědomém koučinku je akreditován u MŠMT (č.j. MSMT-42462/2020-2/508). Proto každý absolvent získává certifikát kouče od MotivuP a zároveň akreditovaný certifikát MŠMT. Celý výcvik má rozsah 145 hodin. Skládá se ze 17 dní, dále písemných a audiovizuálních materiálů, kazuistik a supervizí či konzultací na dálku a mnoho dalšího. Pro připuštění ke zkoušce je nutné navštívit všechny tematické okruhy.

PhDr. František Hroník - Garant programu

Od 90. let se jako jeden z prvních v českém a slovenské prostředí věnuje kognitivně behaviorální psychologii, kterou úspěšně propojuje s business prostředím. Je to zkušený lektor, kouč a významný odborník v oblasti řízení lidských zdrojů, ale také úspěšný manažer s 25letou praxí. František Hroník založil a vede přední vzdělávací společnost MotivP v ČR i na Slovensku a byl dvakrát finalistou soutěže Manažer roku (2008, 2012). Má zkušenosti nejen s koučinkem a školením top managementu nadnárodních firem, státní správy a univerzit, ale přednáší také v rámci studia MBA.

Věnuje se ale i dalším činnostem, programům a projektům. Zaštiťuje unikátní projekt Zdravá firma a Záchranná síť pro přímou psychologickou podporu zaměstnanců. Je také garantem výzkumného projektu TAČR (testování rizikového chování aneb kompetencí významných pro bezpečnost práce ve virtuální realitě). V neposlední řadě má na svém kontě rozsáhlou publikační činnost, včetně nejnovější knihy Čtyři směry business myšlení (2020).

V současnosti je jednou z největších osobností v oblasti psychologie práce v České republice i na Slovensku. Díky jeho progresivnímu přístupu ke vzdělávání také poprvé představil v českém a slovenském prostředí psychodiagnostiku online.

„Přestože je v dnešní době skutečně hodně koučinků, škola Cílevědomého koučinku se vyznačuje především svou orientací na cíl a na uvědomování si tohoto cíle. Koučink proto vymezujeme jako metodu se všemi svými možnostmi, ale také limity. Nepojímáme jej jako životní filosofii. Celý koučink je podmíněný účelem, který pramení z cíle. Koučink se zaměřuje na aktualizaci různých talentů a příležitostí – zde nacházíme vliv pozitivní psychologie. Pozitivní je právě to přemýšlení v alternativách směrem k řešení.“

Pro více informací a inspirace: 

Přehrát video
Přehrát video
Přehrát video
Přehrát video
Přehrát video

Přihlašte se zasláním kontaktních údajů na filip@motivp.com nebo na telefonním čísle +420 773 911 999

Lidé nejčastěji hledají:

Business Brunch       Virtuální kurzy